โรงเรียนวัดตาก้อง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
94
จำนวน(คน) 10 2 1 2 0 79
ร้อยละ 10.64 % 2.13 % 1.06 % 2.13 % 0.00 % 84.04 %
ระดับประถมศึกษา
207
จำนวน(คน) 14 3 10 2 0 178
ร้อยละ 6.76 % 1.45 % 4.83 % 0.97 % 0.00 % 85.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
134
จำนวน(คน) 2 4 15 0 0 113
ร้อยละ 1.49 % 2.99 % 11.19 % 0.00 % 0.00 % 84.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 435 คน
จำนวน(คน) 26 9 26 4 0 370
ร้อยละ 5.98 % 2.07 % 5.98 % 0.92 % 0.00 % 85.06 %

301 : 24 , 5 , 11 , 4 , 0 , 257...7.97 , 1.66 , 3.65 , 1.33 , 0.00 , 85.38 = 44 : 14.62
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 435 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 14.94%

Powered By www.thaieducation.net