โรงเรียนวัดตาก้อง (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
98
จำนวน(คน) 17 4 3 2 1 71
ร้อยละ 17.35 % 4.08 % 3.06 % 2.04 % 1.02 % 72.45 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 17 4 12 2 0 170
ร้อยละ 8.29 % 1.95 % 5.85 % 0.98 % 0.00 % 82.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
133
จำนวน(คน) 2 6 21 0 0 104
ร้อยละ 1.50 % 4.51 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 78.20 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 436 คน
จำนวน(คน) 36 14 36 4 1 345
ร้อยละ 8.26 % 3.21 % 8.26 % 0.92 % 0.23 % 79.13 %

303 : 34 , 8 , 15 , 4 , 1 , 241...11.22 , 2.64 , 4.95 , 1.32 , 0.33 , 79.54 = 62 : 20.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 436 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 20.87%

Powered By www.thaieducation.net