โรงเรียนวัดดอนขนาก (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 17
ร้อยละ 21.74 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 73.91 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 10 1 19 4 0 36
ร้อยละ 14.29 % 1.43 % 27.14 % 5.71 % 0.00 % 51.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 15 1 20 4 0 53
ร้อยละ 16.13 % 1.08 % 21.51 % 4.30 % 0.00 % 56.99 %

93 : 15 , 1 , 20 , 4 , 0 , 53...16.13 , 1.08 , 21.51 , 4.30 , 0.00 , 56.99 = 40 : 43.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 43.01%

Powered By www.thaieducation.net