โรงเรียนวัดดอนยายหอม (สพป.นครปฐม เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ณัฏฐณิชชา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
141
จำนวน(คน) 42 21 16 16 5 41
ร้อยละ 29.79 % 14.89 % 11.35 % 11.35 % 3.55 % 29.08 %
ระดับประถมศึกษา
364
จำนวน(คน) 77 42 117 32 44 52
ร้อยละ 21.15 % 11.54 % 32.14 % 8.79 % 12.09 % 14.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 505 คน
จำนวน(คน) 119 63 133 48 49 93
ร้อยละ 23.56 % 12.48 % 26.34 % 9.50 % 9.70 % 18.42 %

505 : 119 , 63 , 133 , 48 , 49 , 93...23.56 , 12.48 , 26.34 , 9.50 , 9.70 , 18.42 = 412 : 81.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 505 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 412 คน คิดเป็นร้อยละ 81.58%

Powered By www.thaieducation.net