โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ (สพป.นครนายก) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชัญญา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
89
จำนวน(คน) 8 6 7 14 13 41
ร้อยละ 8.99 % 6.74 % 7.87 % 15.73 % 14.61 % 46.07 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 21 10 10 21 20 141
ร้อยละ 9.42 % 4.48 % 4.48 % 9.42 % 8.97 % 63.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 7 2 9 9 11 52
ร้อยละ 7.78 % 2.22 % 10.00 % 10.00 % 12.22 % 57.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 402 คน
จำนวน(คน) 36 18 26 44 44 234
ร้อยละ 8.96 % 4.48 % 6.47 % 10.95 % 10.95 % 58.21 %

312 : 29 , 16 , 17 , 35 , 33 , 182...9.29 , 5.13 , 5.45 , 11.22 , 10.58 , 58.33 = 130 : 41.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 402 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 168 คน คิดเป็นร้อยละ 41.79%

Powered By www.thaieducation.net