โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 11
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 7 1 8 9 10 42
ร้อยละ 9.09 % 1.30 % 10.39 % 11.69 % 12.99 % 54.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 9 3 9 10 11 53
ร้อยละ 9.47 % 3.16 % 9.47 % 10.53 % 11.58 % 55.79 %

95 : 9 , 3 , 9 , 10 , 11 , 53...9.47 , 3.16 , 9.47 , 10.53 , 11.58 , 55.79 = 42 : 44.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 44.21%

Powered By www.thaieducation.net