โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 11
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 8 2 10 10 12 35
ร้อยละ 10.39 % 2.60 % 12.99 % 12.99 % 15.58 % 45.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 95 คน
จำนวน(คน) 10 4 11 11 13 46
ร้อยละ 10.53 % 4.21 % 11.58 % 11.58 % 13.68 % 48.42 %

95 : 10 , 4 , 11 , 11 , 13 , 46...10.53 , 4.21 , 11.58 , 11.58 , 13.68 , 48.42 = 49 : 51.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 95 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 51.58%

Powered By www.thaieducation.net