โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 3
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 20
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 23
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 74.19 %

31 : 3 , 2 , 3 , 0 , 0 , 23...9.68 , 6.45 , 9.68 , 0.00 , 0.00 , 74.19 = 8 : 25.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 25.81%

Powered By www.thaieducation.net