โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 3
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 21
ร้อยละ 8.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 24
ร้อยละ 9.68 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %

31 : 3 , 2 , 2 , 0 , 0 , 24...9.68 , 6.45 , 6.45 , 0.00 , 0.00 , 77.42 = 7 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58%

Powered By www.thaieducation.net