โรงเรียนบ้านป่าว่าน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 3 3 0 0 28
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 8.57 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 4 9 0 0 89
ร้อยละ 3.77 % 3.77 % 8.49 % 0.00 % 0.00 % 83.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 5 7 12 0 0 117
ร้อยละ 3.55 % 4.96 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 82.98 %

141 : 5 , 7 , 12 , 0 , 0 , 117...3.55 , 4.96 , 8.51 , 0.00 , 0.00 , 82.98 = 24 : 17.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.02%

Powered By www.thaieducation.net