โรงเรียนบ้านป่าว่าน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 3 2 0 0 29
ร้อยละ 2.86 % 8.57 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 82.86 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 4 4 8 0 0 89
ร้อยละ 3.81 % 3.81 % 7.62 % 0.00 % 0.00 % 84.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 140 คน
จำนวน(คน) 5 7 10 0 0 118
ร้อยละ 3.57 % 5.00 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 84.29 %

140 : 5 , 7 , 10 , 0 , 0 , 118...3.57 , 5.00 , 7.14 , 0.00 , 0.00 , 84.29 = 22 : 15.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 140 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71%

Powered By www.thaieducation.net