โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 14 7 0 0 0 12
ร้อยละ 42.42 % 21.21 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 39 19 5 0 0 142
ร้อยละ 19.02 % 9.27 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 69.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 7 6 0 0 0 49
ร้อยละ 11.29 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.03 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 60 32 5 0 0 203
ร้อยละ 20.00 % 10.67 % 1.67 % 0.00 % 0.00 % 67.67 %

238 : 53 , 26 , 5 , 0 , 0 , 154...22.27 , 10.92 , 2.10 , 0.00 , 0.00 , 64.71 = 84 : 35.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 32.33%

Powered By www.thaieducation.net