โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 19 5 0 0 0 11
ร้อยละ 54.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 31.43 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 28 21 26 0 0 130
ร้อยละ 13.66 % 10.24 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 63.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 3 5 0 0 0 54
ร้อยละ 4.84 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 302 คน
จำนวน(คน) 50 31 26 0 0 195
ร้อยละ 16.56 % 10.26 % 8.61 % 0.00 % 0.00 % 64.57 %

240 : 47 , 26 , 26 , 0 , 0 , 141...19.58 , 10.83 , 10.83 , 0.00 , 0.00 , 58.75 = 99 : 41.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 302 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 107 คน คิดเป็นร้อยละ 35.43%

Powered By www.thaieducation.net