โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 21 9 0 1 0 2
ร้อยละ 63.64 % 27.27 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 6.06 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 31 21 31 0 0 122
ร้อยละ 15.12 % 10.24 % 15.12 % 0.00 % 0.00 % 59.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 5 6 0 0 0 51
ร้อยละ 8.06 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 300 คน
จำนวน(คน) 57 36 31 1 0 175
ร้อยละ 19.00 % 12.00 % 10.33 % 0.33 % 0.00 % 58.33 %

238 : 52 , 30 , 31 , 1 , 0 , 124...21.85 , 12.61 , 13.03 , 0.42 , 0.00 , 52.10 = 114 : 47.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 300 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67%

Powered By www.thaieducation.net