โรงเรียนชุมชนห้วยยาง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 5 2 3 0 19
ร้อยละ 12.12 % 15.15 % 6.06 % 9.09 % 0.00 % 57.58 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 11 7 9 2 2 163
ร้อยละ 5.67 % 3.61 % 4.64 % 1.03 % 1.03 % 84.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 3 1 5 1 0 54
ร้อยละ 4.69 % 1.56 % 7.81 % 1.56 % 0.00 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 291 คน
จำนวน(คน) 18 13 16 6 2 236
ร้อยละ 6.19 % 4.47 % 5.50 % 2.06 % 0.69 % 81.10 %

227 : 15 , 12 , 11 , 5 , 2 , 182...6.61 , 5.29 , 4.85 , 2.20 , 0.88 , 80.18 = 45 : 19.82
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 291 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90%

Powered By www.thaieducation.net