โรงเรียนชุมชนห้วยยาง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 30
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
ระดับประถมศึกษา
194
จำนวน(คน) 10 10 6 4 0 164
ร้อยละ 5.15 % 5.15 % 3.09 % 2.06 % 0.00 % 84.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
64
จำนวน(คน) 0 3 4 1 0 56
ร้อยละ 0.00 % 4.69 % 6.25 % 1.56 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 12 13 10 5 0 250
ร้อยละ 4.14 % 4.48 % 3.45 % 1.72 % 0.00 % 86.21 %

226 : 12 , 10 , 6 , 4 , 0 , 194...5.31 , 4.42 , 2.65 , 1.77 , 0.00 , 85.84 = 32 : 14.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 13.79%

Powered By www.thaieducation.net