โรงเรียนชุมชนห้วยยาง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 29
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
193
จำนวน(คน) 17 4 3 0 0 169
ร้อยละ 8.81 % 2.07 % 1.55 % 0.00 % 0.00 % 87.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 60
ร้อยละ 0.00 % 1.59 % 3.17 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 288 คน
จำนวน(คน) 19 5 6 0 0 258
ร้อยละ 6.60 % 1.74 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 89.58 %

225 : 19 , 4 , 4 , 0 , 0 , 198...8.44 , 1.78 , 1.78 , 0.00 , 0.00 , 88.00 = 27 : 12.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 288 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 10.42%

Powered By www.thaieducation.net