โรงเรียนชุมชนห้วยยาง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 3 2 3 0 21
ร้อยละ 9.38 % 9.38 % 6.25 % 9.38 % 0.00 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 11 9 21 0 0 158
ร้อยละ 5.53 % 4.52 % 10.55 % 0.00 % 0.00 % 79.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 1 3 4 0 0 55
ร้อยละ 1.59 % 4.76 % 6.35 % 0.00 % 0.00 % 87.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 294 คน
จำนวน(คน) 15 15 27 3 0 234
ร้อยละ 5.10 % 5.10 % 9.18 % 1.02 % 0.00 % 79.59 %

231 : 14 , 12 , 23 , 3 , 0 , 179...6.06 , 5.19 , 9.96 , 1.30 , 0.00 , 77.49 = 52 : 22.51
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 294 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 20.41%

Powered By www.thaieducation.net