โรงเรียนบ้านดอนอุดม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 15
ร้อยละ 4.35 % 4.35 % 26.09 % 0.00 % 0.00 % 65.22 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 4 3 1 0 73
ร้อยละ 3.57 % 4.76 % 3.57 % 1.19 % 0.00 % 86.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 107 คน
จำนวน(คน) 4 5 9 1 0 88
ร้อยละ 3.74 % 4.67 % 8.41 % 0.93 % 0.00 % 82.24 %

107 : 4 , 5 , 9 , 1 , 0 , 88...3.74 , 4.67 , 8.41 , 0.93 , 0.00 , 82.24 = 19 : 17.76
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 107 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.76%

Powered By www.thaieducation.net