โรงเรียนบ้านโสกมะตูม (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 0 2 0 0 14
ร้อยละ 23.81 % 0.00 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
88
จำนวน(คน) 10 10 15 0 0 53
ร้อยละ 11.36 % 11.36 % 17.05 % 0.00 % 0.00 % 60.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 15 10 17 0 0 67
ร้อยละ 13.76 % 9.17 % 15.60 % 0.00 % 0.00 % 61.47 %

109 : 15 , 10 , 17 , 0 , 0 , 67...13.76 , 9.17 , 15.60 , 0.00 , 0.00 , 61.47 = 42 : 38.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 38.53%

Powered By www.thaieducation.net