โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 2.94 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 2 16 0 0 71
ร้อยละ 5.32 % 2.13 % 17.02 % 0.00 % 0.00 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 5 3 22 0 0 98
ร้อยละ 3.91 % 2.34 % 17.19 % 0.00 % 0.00 % 76.56 %

128 : 5 , 3 , 22 , 0 , 0 , 98...3.91 , 2.34 , 17.19 , 0.00 , 0.00 , 76.56 = 30 : 23.44
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 23.44%

Powered By www.thaieducation.net