โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 10 6 0 1 14
ร้อยละ 0.00 % 32.26 % 19.35 % 0.00 % 3.23 % 45.16 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 1 2 15 0 0 77
ร้อยละ 1.05 % 2.11 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 1 12 21 0 1 91
ร้อยละ 0.79 % 9.52 % 16.67 % 0.00 % 0.79 % 72.22 %

126 : 1 , 12 , 21 , 0 , 1 , 91...0.79 , 9.52 , 16.67 , 0.00 , 0.79 , 72.22 = 35 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78%

Powered By www.thaieducation.net