โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 10 6 0 1 14
ร้อยละ 0.00 % 32.26 % 19.35 % 0.00 % 3.23 % 45.16 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 2 15 0 1 74
ร้อยละ 1.08 % 2.15 % 16.13 % 0.00 % 1.08 % 79.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 1 12 21 0 2 88
ร้อยละ 0.81 % 9.68 % 16.94 % 0.00 % 1.61 % 70.97 %

124 : 1 , 12 , 21 , 0 , 2 , 88...0.81 , 9.68 , 16.94 , 0.00 , 1.61 , 70.97 = 36 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03%

Powered By www.thaieducation.net