โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 10 6 0 1 14
ร้อยละ 0.00 % 32.26 % 19.35 % 0.00 % 3.23 % 45.16 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 1 2 14 0 1 76
ร้อยละ 1.06 % 2.13 % 14.89 % 0.00 % 1.06 % 80.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 1 12 20 0 2 90
ร้อยละ 0.80 % 9.60 % 16.00 % 0.00 % 1.60 % 72.00 %

125 : 1 , 12 , 20 , 0 , 2 , 90...0.80 , 9.60 , 16.00 , 0.00 , 1.60 , 72.00 = 35 : 28.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00%

Powered By www.thaieducation.net