โรงเรียนบ้านโนนสง่า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 1 7 0 1 21
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 21.88 % 0.00 % 3.13 % 65.63 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 2 12 1 0 88
ร้อยละ 1.90 % 1.90 % 11.43 % 0.95 % 0.00 % 83.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 4 3 19 1 1 109
ร้อยละ 2.92 % 2.19 % 13.87 % 0.73 % 0.73 % 79.56 %

137 : 4 , 3 , 19 , 1 , 1 , 109...2.92 , 2.19 , 13.87 , 0.73 , 0.73 , 79.56 = 28 : 20.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44%

Powered By www.thaieducation.net