โรงเรียนบ้านโนนสง่า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 3 6 1 0 21
ร้อยละ 0.00 % 9.68 % 19.35 % 3.23 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 2 1 18 1 0 83
ร้อยละ 1.90 % 0.95 % 17.14 % 0.95 % 0.00 % 79.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 2 4 24 2 0 104
ร้อยละ 1.47 % 2.94 % 17.65 % 1.47 % 0.00 % 76.47 %

136 : 2 , 4 , 24 , 2 , 0 , 104...1.47 , 2.94 , 17.65 , 1.47 , 0.00 , 76.47 = 32 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53%

Powered By www.thaieducation.net