โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 22
ร้อยละ 13.33 % 10.00 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 11 3 7 4 0 78
ร้อยละ 10.68 % 2.91 % 6.80 % 3.88 % 0.00 % 75.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 15 6 8 4 0 100
ร้อยละ 11.28 % 4.51 % 6.02 % 3.01 % 0.00 % 75.19 %

133 : 15 , 6 , 8 , 4 , 0 , 100...11.28 , 4.51 , 6.02 , 3.01 , 0.00 , 75.19 = 33 : 24.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 24.81%

Powered By www.thaieducation.net