โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 52
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 6 0 6 0 0 178
ร้อยละ 3.16 % 0.00 % 3.16 % 0.00 % 0.00 % 93.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 90
ร้อยละ 2.06 % 1.03 % 4.12 % 0.00 % 0.00 % 92.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 10 1 12 0 0 320
ร้อยละ 2.92 % 0.29 % 3.50 % 0.00 % 0.00 % 93.29 %

246 : 8 , 0 , 8 , 0 , 0 , 230...3.25 , 0.00 , 3.25 , 0.00 , 0.00 , 93.50 = 16 : 6.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.71%

Powered By www.thaieducation.net