โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 53
ร้อยละ 7.02 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.98 %
ระดับประถมศึกษา
184
จำนวน(คน) 9 0 6 0 0 169
ร้อยละ 4.89 % 0.00 % 3.26 % 0.00 % 0.00 % 91.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
97
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 90
ร้อยละ 1.03 % 1.03 % 5.15 % 0.00 % 0.00 % 92.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 338 คน
จำนวน(คน) 14 1 11 0 0 312
ร้อยละ 4.14 % 0.30 % 3.25 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %

241 : 13 , 0 , 6 , 0 , 0 , 222...5.39 , 0.00 , 2.49 , 0.00 , 0.00 , 92.12 = 19 : 7.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 338 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69%

Powered By www.thaieducation.net