โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
33
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 27
ร้อยละ 0.00 % 3.03 % 15.15 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 39 คน
จำนวน(คน) 0 1 6 0 0 32
ร้อยละ 0.00 % 2.56 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %

39 : 0 , 1 , 6 , 0 , 0 , 32...0.00 , 2.56 , 15.38 , 0.00 , 0.00 , 82.05 = 7 : 17.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 17.95%

Powered By www.thaieducation.net