โรงเรียนบ้านห้วยไห (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 2
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
7
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 4
ร้อยละ 14.29 % 0.00 % 14.29 % 14.29 % 0.00 % 57.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 11 คน
จำนวน(คน) 2 0 2 1 0 6
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 54.55 %

11 : 2 , 0 , 2 , 1 , 0 , 6...18.18 , 0.00 , 18.18 , 9.09 , 0.00 , 54.55 = 5 : 45.45
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 11 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 45.45%

Powered By www.thaieducation.net