โรงเรียนบ้านทุ่งพระ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 11
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
41
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 30
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 19.51 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 27
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 17.14 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 5 2 15 0 0 68
ร้อยละ 5.56 % 2.22 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 75.56 %

55 : 3 , 2 , 9 , 0 , 0 , 41...5.45 , 3.64 , 16.36 , 0.00 , 0.00 , 74.55 = 14 : 25.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44%

Powered By www.thaieducation.net