โรงเรียนบ้านทุ่งพระ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
14
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 5 2 6 0 0 26
ร้อยละ 12.82 % 5.13 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 0 1 5 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 13.51 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 5 4 12 0 0 69
ร้อยละ 5.56 % 4.44 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 76.67 %

53 : 5 , 3 , 7 , 0 , 0 , 38...9.43 , 5.66 , 13.21 , 0.00 , 0.00 , 71.70 = 15 : 28.30
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33%

Powered By www.thaieducation.net