โรงเรียนบ้านทุ่งพระ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 10
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 36
ร้อยละ 7.14 % 2.38 % 4.76 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 29
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 6 1 8 0 0 75
ร้อยละ 6.67 % 1.11 % 8.89 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

54 : 4 , 1 , 3 , 0 , 0 , 46...7.41 , 1.85 , 5.56 , 0.00 , 0.00 , 85.19 = 8 : 14.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net