โรงเรียนบ้านทุ่งพระ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 37
ร้อยละ 9.52 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 28
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 93 คน
จำนวน(คน) 7 1 6 0 0 79
ร้อยละ 7.53 % 1.08 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 84.95 %

58 : 5 , 1 , 1 , 0 , 0 , 51...8.62 , 1.72 , 1.72 , 0.00 , 0.00 , 87.93 = 7 : 12.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 93 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 15.05%

Powered By www.thaieducation.net