โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 11 1 0 0 26
ร้อยละ 5.00 % 27.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 1 2 10 14 1 55
ร้อยละ 1.20 % 2.41 % 12.05 % 16.87 % 1.20 % 66.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 3 13 11 14 1 81
ร้อยละ 2.44 % 10.57 % 8.94 % 11.38 % 0.81 % 65.85 %

123 : 3 , 13 , 11 , 14 , 1 , 81...2.44 , 10.57 , 8.94 , 11.38 , 0.81 , 65.85 = 42 : 34.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 34.15%

Powered By www.thaieducation.net