โรงเรียนบ้านนาวงเดือน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 5 0 1 27
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 2.86 % 77.14 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 17 18 19 9 5 121
ร้อยละ 8.99 % 9.52 % 10.05 % 4.76 % 2.65 % 64.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 19 18 24 9 6 148
ร้อยละ 8.48 % 8.04 % 10.71 % 4.02 % 2.68 % 66.07 %

224 : 19 , 18 , 24 , 9 , 6 , 148...8.48 , 8.04 , 10.71 , 4.02 , 2.68 , 66.07 = 76 : 33.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93%

Powered By www.thaieducation.net