โรงเรียนบ้านนาวงเดือน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 0 6 0 1 26
ร้อยละ 5.71 % 0.00 % 17.14 % 0.00 % 2.86 % 74.29 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 18 20 37 9 5 100
ร้อยละ 9.52 % 10.58 % 19.58 % 4.76 % 2.65 % 52.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 224 คน
จำนวน(คน) 20 20 43 9 6 126
ร้อยละ 8.93 % 8.93 % 19.20 % 4.02 % 2.68 % 56.25 %

224 : 20 , 20 , 43 , 9 , 6 , 126...8.93 , 8.93 , 19.20 , 4.02 , 2.68 , 56.25 = 98 : 43.75
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 224 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75%

Powered By www.thaieducation.net