โรงเรียนบ้านนาวงเดือน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 6 6 10 3 1 159
ร้อยละ 3.24 % 3.24 % 5.41 % 1.62 % 0.54 % 85.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 6 6 13 3 1 190
ร้อยละ 2.74 % 2.74 % 5.94 % 1.37 % 0.46 % 86.76 %

219 : 6 , 6 , 13 , 3 , 1 , 190...2.74 , 2.74 , 5.94 , 1.37 , 0.46 , 86.76 = 29 : 13.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24%

Powered By www.thaieducation.net