โรงเรียนบ้านนาวงเดือน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 1 2 1 28
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 2.94 % 5.88 % 2.94 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 9 20 15 9 5 127
ร้อยละ 4.86 % 10.81 % 8.11 % 4.86 % 2.70 % 68.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 11 20 16 11 6 155
ร้อยละ 5.02 % 9.13 % 7.31 % 5.02 % 2.74 % 70.78 %

219 : 11 , 20 , 16 , 11 , 6 , 155...5.02 , 9.13 , 7.31 , 5.02 , 2.74 , 70.78 = 64 : 29.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 29.22%

Powered By www.thaieducation.net