โรงเรียนบ้านนาเกาะ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 5 0 2 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 6.67 % 76.67 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 15 5 14 0 4 53
ร้อยละ 16.48 % 5.49 % 15.38 % 0.00 % 4.40 % 58.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 121 คน
จำนวน(คน) 15 5 19 0 6 76
ร้อยละ 12.40 % 4.13 % 15.70 % 0.00 % 4.96 % 62.81 %

121 : 15 , 5 , 19 , 0 , 6 , 76...12.40 , 4.13 , 15.70 , 0.00 , 4.96 , 62.81 = 45 : 37.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 121 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 37.19%

Powered By www.thaieducation.net