โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 1 3 4 2 0 23
ร้อยละ 3.03 % 9.09 % 12.12 % 6.06 % 0.00 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 2 4 12 4 3 78
ร้อยละ 1.94 % 3.88 % 11.65 % 3.88 % 2.91 % 75.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 3 7 16 6 3 101
ร้อยละ 2.21 % 5.15 % 11.76 % 4.41 % 2.21 % 74.26 %

136 : 3 , 7 , 16 , 6 , 3 , 101...2.21 , 5.15 , 11.76 , 4.41 , 2.21 , 74.26 = 35 : 25.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 25.74%

Powered By www.thaieducation.net