โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.12 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 89
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.24 % 0.00 % 0.00 % 84.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 0 0 20 0 0 118
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.49 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %

138 : 0 , 0 , 20 , 0 , 0 , 118...0.00 , 0.00 , 14.49 , 0.00 , 0.00 , 85.51 = 20 : 14.49
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 14.49%

Powered By www.thaieducation.net