โรงเรียนบ้านม่วง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 0 2 2 1 1 27
ร้อยละ 0.00 % 6.06 % 6.06 % 3.03 % 3.03 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 1 2 5 2 1 94
ร้อยละ 0.95 % 1.90 % 4.76 % 1.90 % 0.95 % 89.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 1 4 7 3 2 121
ร้อยละ 0.72 % 2.90 % 5.07 % 2.17 % 1.45 % 87.68 %

138 : 1 , 4 , 7 , 3 , 2 , 121...0.72 , 2.90 , 5.07 , 2.17 , 1.45 , 87.68 = 17 : 12.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.32%

Powered By www.thaieducation.net