โรงเรียนบ้านดงบัง (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 5
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 22
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 1 12 1 0 33
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 25.00 % 2.08 % 0.00 % 68.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 81 คน
จำนวน(คน) 3 2 15 1 0 60
ร้อยละ 3.70 % 2.47 % 18.52 % 1.23 % 0.00 % 74.07 %

33 : 2 , 1 , 3 , 0 , 0 , 27...6.06 , 3.03 , 9.09 , 0.00 , 0.00 , 81.82 = 6 : 18.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 81 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 25.93%

Powered By www.thaieducation.net