โรงเรียนบ้านท่าศาลา (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 0 2 3 0 2 18
ร้อยละ 0.00 % 8.00 % 12.00 % 0.00 % 8.00 % 72.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 8 12 7 12 7 11
ร้อยละ 14.04 % 21.05 % 12.28 % 21.05 % 12.28 % 19.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 8 14 10 12 9 29
ร้อยละ 9.76 % 17.07 % 12.20 % 14.63 % 10.98 % 35.37 %

82 : 8 , 14 , 10 , 12 , 9 , 29...9.76 , 17.07 , 12.20 , 14.63 , 10.98 , 35.37 = 53 : 64.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 64.63%

Powered By www.thaieducation.net