โรงเรียนบ้านกุดแคน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 0 1 0 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
ระดับประถมศึกษา
11
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 26 คน
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %

26 : 0 , 1 , 2 , 0 , 0 , 23...0.00 , 3.85 , 7.69 , 0.00 , 0.00 , 88.46 = 3 : 11.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 26 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54%

Powered By www.thaieducation.net