โรงเรียนบ้านกุดแคน (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 13
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
ระดับประถมศึกษา
12
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 10
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 27 คน
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 23
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 85.19 %

27 : 1 , 1 , 2 , 0 , 0 , 23...3.70 , 3.70 , 7.41 , 0.00 , 0.00 , 85.19 = 4 : 14.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 27 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81%

Powered By www.thaieducation.net