โรงเรียนบ้านหนองตากล้า (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 9
ร้อยละ 22.22 % 11.11 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 4 2 4 3 0 47
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 6.67 % 5.00 % 0.00 % 78.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 78 คน
จำนวน(คน) 8 4 7 3 0 56
ร้อยละ 10.26 % 5.13 % 8.97 % 3.85 % 0.00 % 71.79 %

78 : 8 , 4 , 7 , 3 , 0 , 56...10.26 , 5.13 , 8.97 , 3.85 , 0.00 , 71.79 = 22 : 28.21
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 78 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 28.21%

Powered By www.thaieducation.net