โรงเรียนบ้านดงใต้ (สพป.ชัยภูมิ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ศุภลักษณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 12
ร้อยละ 6.25 % 12.50 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 2 3 4 3 0 31
ร้อยละ 4.65 % 6.98 % 9.30 % 6.98 % 0.00 % 72.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 3 5 5 3 0 43
ร้อยละ 5.08 % 8.47 % 8.47 % 5.08 % 0.00 % 72.88 %

59 : 3 , 5 , 5 , 3 , 0 , 43...5.08 , 8.47 , 8.47 , 5.08 , 0.00 , 72.88 = 16 : 27.12
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.12%

Powered By www.thaieducation.net